ÁSZF 2017-09-15T08:48:37+00:00

A HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által termékértékesítése során alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

Pdf formátumban is elérhető, a következő linken: PDF

1.számú melléklet: Elállási/Felmondási tájékoztató

2.számú melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

3.számú melléklet: A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

A HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által termékértékesítése során alkalmazott Általános Szerződési Feltételek

 

Értelmező rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában:

ÁSZF: a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek összessége;

Felek: a Vállalkozás és a Fogyasztó, akik között a termékre (kozmetikumra) vonatkozó adásvétel létrejön;

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ilyen eszköz különösen a papír, az USB kulcs, a CD-ROM, a DVD, a memória kártya, a számítógép merevlemeze és az elektronikus levél.

Vállalkozás:HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1155 Budapest, Mézeskalács tér 12. 2. em. 1.), telefonszám:+3630 293 5326; email: (info@legentcosmetics.com).

Weboldal: a https://www.legentcosmetics.com/linken elérhető tartalom.

 

 

Szerződés személyi, tárgyi és időbeli hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya kiterjed a HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 12. II/1.; cégjegyzékszáma: 01 09 886119) mint vállalkozás (a továbbiakban: „Vállalkozás”) általa Magyarország területén a fogyasztó (a továbbiakban: „Fogyasztó”) részére forgalmazott termékekre. Az ÁSZF meghatározza a Felek között létrejövő szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmát, valamint a szerződés módosításának feltételeit, illetve megszűnésének, megszüntetésének eseteit.

Az ÁSZF a szerződéskötési folyamat során kiadott ajánlatokkal, rendelés‐visszaigazolásokkal, számlákkal és minden egyéb, az adott megrendelésre vonatkozó dokumentummal összhangban értelmezendő. A Felek egyéb megállapodása hiányában jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF a Felek jogviszonyának általános feltételeit, a Felek jogait és kötelezettségeit határozza meg.

Az ÁSZF‐től történő bármely eltérés csak a Fogyasztó és Vállalkozás által aláírt és jóváhagyott írásos formában érvényes. Írásbeli megállapodásnak számít a Felek között levélben vagy elektronikus levelezés (email) útján történt nyilatkozattétel is, ha azt a másik fél kifejezetten elfogadta. Az írásbeli nyilatkozatokat a másik fél megrendelésben megadott címére vagy elektronikus levélcímére (email) kell elküldeni.

A jelen ÁSZF 2016. november 15. napjától visszavonásig hatályos.

Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

A Vállalkozás a https://www.legentcosmetics.com/ webcím alatt weboldalt (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltet, amelyen Fogyasztó az általa forgalmazott kozmetikai és egyéb termékeket megrendelheti egy internetes felületen keresztül, vagy a Vállalkozással megkötött egyedi szerződés alapján. A Vállalkozás a Fogyasztó részére a kínálatában (Weboldalán) elérhető termékeket a Fogyasztónak a megrendelt mennyiségben biztosítja, amennyiben azok a Vállalkozás raktárkészletén elérhetők. A Vállalkozás ebben a körben vállalja, hogy a Fogyasztó igényei alapján, a Vállalkozás lehetőségeihez mérten, a kínálatában elérhető termékeket ellenérték fejében a Fogyasztó által leadott megrendelést követően, a vonatkozó megrendelési visszaigazolásban meghatározott feltételek szerint teljesíti.

A Felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, egymással kölcsönösen együttműködve járnak el, figyelembe véve egymás jogos érdekeit.

A Fogyasztónak lehetősége van arra, hogy a Weboldalon a „Regisztráció” menüpont alatt regisztráljon. A regisztráció során a Fogyasztó külön nyilatkozik, hogy a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat (név/cégnév; lakcím/székhely; telefonszám; szállítási cím, ha az eltér a lakcímtől/székhelytől stb.) ad meg. Ellenkező esetben az ebből eredő kárért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. A regisztráció során a Fogyasztó által szolgáltatott adatokat a Vállalkozás a vonatkozó és hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.

Amennyiben Fogyasztó a Weboldalon az általa megrendelni kívánt termékeket kiválasztja, az bekerül a Weboldal virtuális kosarába. A Fogyasztó megrendelési szándékát az általános szerződési feltételek elektronikus elfogadásával és a fizetési mód és esetlegesen az átvétel helyének kiválasztásával véglegesíti, így létrejön a szerződés az ÁSZF és a megrendelési visszaigazolásban szereplő egyedi feltételek alapján.

A szerződés a Felek között úgy is létrejöhet, hogy a Vállalkozás által a Fogyasztónak írásban (emailen vagy postai levél útján) nyújtott ajánlatát Fogyasztóeltérés nélkül elfogadja, és

1. azt írott formában, aláírva visszaküldi a Vállalkozás részére vagy

2. a Fogyasztó az ajánlatra való hivatkozással, a megrendelési/ajánlati szám feltüntetésével az ajánlatot elfogadja.

A Vállalkozás nem vállalja szóbeli (telefonon történő) megrendelés teljesítését.

A szerződés létrejöttéről a Vállalkozás írásban tájékoztatja a Fogyasztót, megrendelési visszaigazolás formájában, amely tételek szerint tartalmazza a megrendelt áruk megnevezését, azok árait, a megrendelés szállítási és vállalási határidejét. A Vállalkozás csak azon megrendelt termékekért felel, amelyek, aki küldött ajánlatban és a szerződésben is szerepelnek.

A Fogyasztó jogai és kötelezettségei

A Fogyasztó vállalja, hogy a Vállalkozás által a visszaigazolásban meghatározott feltételeknek megfelelő terméket átveszi és a meghatározott ellenértéket az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően megfizeti. Az ár megfizetése minden esetben előre történik bankkártyás fizetéssel, PayPal útján, vagy postai utánvéttel a megrendelés tárgyának Fogyasztóáltali kézhezvételekor.

A megrendelés elfogadását követően a Fogyasztó által kért módosítások a Vállalkozással való egyeztetés tárgyát képezik.

A Vállalkozás által forgalmazott termékek a termékeket gyártó jogi személyek szerzői jogi és egyéb jogi védelme alá tartoznak. A Fogyasztóköteles ezen jogok tiszteletben tartására, mindennemű, a Fogyasztónál bekövetkezett harmadik fél felé történő jogsértésért a Fogyasztó tartozik felelősséggel.

A Vállalkozás jogai és kötelezettségei

A Vállalkozás vállalja, hogy a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről a Weboldalon, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről) tájékoztatja a Fogyasztót, egyrészt az ÁSZF-ben, másrészt a megrendelés visszaigazolásában.

A Vállalkozás vállalja, hogy a szerződés szerinti termék lényeges tulajdonságairól mind a Weboldalon, mind a termék Fogyasztóhoz való eljuttatásakor a megrendelés visszaigazolásakor elektronikus úton tájékoztatja a Fogyasztót.

A Vállalkozás vállalja, hogy a Fogyasztórészére a Fogyasztó által leadott megrendelést teljesíti a megrendelési visszaigazolásban szereplő feltételek szerint, vagy amennyiben a Felek másként állapodnak meg, annak megfelelően.

A Vállalkozás mindaddig megtagadhatja a szállítás megkezdését, míg a Fogyasztó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget.

A Vállalkozás szolgáltatásait kizárólag szerződés alapján teljesíti (Weboldalán keresztül a megrendelés során elektronikusan megkötött szerződés, vagy egyedi feltételek alapján, írásban megkötött szerződés).

A Vállalkozás kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlatban és a megrendelési visszaigazolásban foglalt termékeket a megállapodott határidőben leszállítja.

A Vállalkozás bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni.

Az ÁSZF rendelkezéseit a Vállalkozás jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (www.legentcosmetics.com) jól látható módon elhelyezi.

A Vállalkozás által forgalmazott termékek bruttó árait a Weboldal tartalmazza a nettó ár és a mindenkori jogszabályok által meghatározott általános forgalmi adó (ÁFA) feltüntetésével. Az árat a Fogyasztó az elektronikus megrendelés során fogadja el, illetve egyedi szerződés esetében a Vállalkozás által megküldött ajánlat is tartalmazza, amelyet a Fogyasztó az aláírt ajánlat visszaküldésével, vagy az annak elfogadását tartalmazó írásbeli (email vagy levél útján megküldött) nyilatkozattal fogad el.

A Weboldalon szereplő árak a csomagolással, szállítással kapcsolatban felmerülő plusz költségeket nem tartalmazzák, ezek minden esetben külön kerülnek feltüntetésre a megrendelési visszaigazolásra.

A Vállalkozás a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz telefonos ügyintézést biztosít. A Vállalkozás biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. (E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.)

Teljesítés, határidők, jótállás, szavatosság

A Vállalkozás a Fogyasztó részére megküldött megrendelési visszaigazolásban, vagy egyedi szerződés esetében az ajánlatban megadja a szolgáltatás, illetve szállítás határidejét, amely a visszaigazolás kézhezvételének napjától kezdődik. Abban az esetben, ha a visszaigazoláson a teljesítési határidő eltér az ajánlatban megadott határidőtől, akkor ezen visszaigazoláson szereplő teljesítési határidő tekintendő érvényesnek, függetlenül attól, hogy az dátum szerint korábbi, vagy későbbi, mint ami a korábban kiadott ajánlatban szerepelt. A megadott határidő elteltét követő 8 munkanapon belül történő szállítás még megfelelő időben történő teljesítésnek számít.

Vis major esetén a vis major időtartamával a szerződés teljesítése meghosszabbodhat. Amennyiben ezen időtartam meghaladja a két hónapot, a Felek egyeztetni kötelesek a teljesítés szükségességéről. Amennyiben bármely Fél nem tart igényt a másik Fél teljesítésére, a Felek egymással elszámolni kötelesek.

A Fogyasztó köteles az áru átvétele után az esetleges téves szállításokat, mennyiségi eltéréseket és hiányosságokat azonnal írásban a Vállalkozás részére jelezni. A bejelentésen meg kell adni a szállítólevél, szerződés, számla számát, a termék és a kifogások pontos leírását. Szállítási sérüléseket a termék rendeltetési helyre érkezését követően azonnal jelezni kell. A Fogyasztóvizsgálati kötelezettsége az összes termékre kiterjed.

Nem látható hibákat az észrevételtől számított hét napon belül, de az átvételtől számított 15 naptári napon belül jelezni kell, amennyiben a termék nem került még részben vagy egészben felhasználásra vagy elhasználásra. Minden panaszt írásban, a megállapított egyes hibák pontos adataival kell benyújtani. Abban az esetben, ha a hiba igazolásra kerül, a Fogyasztóválasztása szerint a Vállalkozás kijavítja, vagy az áru visszaadása ellenében kicseréli (hibátlan  áru szállításával). A nem rendeltetésszerű használatból, tárolásból, szállításból eredő hibákért felelősség a Vállalkozást nem terheli.

A Vállalkozó a szavatosságra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás kapcsán a 3. számú mellékletben nyújt tájékoztatást.

A Felek a Fogyasztó további kárigényének érvényesítését kizárják, amennyiben azt jogszabály nem tiltja. A kizárás különösen az olyan következménykárok miatti igényeket foglalja magában, mint a termeléskiesés vagy elmaradt nyereség.

Nem minősül hibás vagy késedelmes teljesítésnek, ha a Vállalkozás a raktáron nem lévő termék esetén a megrendelés leadását követően a visszaigazolásban tájékoztatja e tényről a Fogyasztót, a várható szállítási határidővel együtt. Ebben az esetben a Vállalkozást semmilyen kártérítési felelősség nem terheli.

Fizetés módja, fizetési feltételek, fuvarozás

A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján kibocsátott megrendelési visszaigazolások és számlák esetében – ha a Felek írásban másként nem rendelkeznek (pl. utánvéttel történő fizetés esetén) – a fizetés a megrendeléskor előre történik. A Vállalkozás jogosult a megrendelések ellenértékének megfizetéséig a termékszállítását megtagadni.

A Vállalkozás vállalja, hogy az adott termék megrendeléssel együtt kézbesíti a számlát a Fogyasztó számára.

A Vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számít fel.

 A fuvarozás költsége a Fogyasztót terheli.

Ingyenes a kiszállítás minden olyan megrendelésre, amelynek értéke eléri a bruttó 15.000 Ft-ot. A Vállalkozás csak magyarországi címre történő kiszállítást vállal.

  ​

Szállítás módja Fizetés módja Fizetés ideje Díj (bruttó)
Szállítás futárszolgálattal Készpénz vagy Bankkártya Előre történő utalással vagy Utánvét 1000 HUF
A honlapon elérhető „üzletek és partnerek” fül alatt Készpénzzel vagy bankkártyával Készpénzes fizetés az átvétel helyszínén Ingyenes

A szerződés megszűnése vagy megszüntetése

A Felek megállapodnak, hogy a termék adásvételére vonatkozószerződést határozott időre kötik. Ezen határozott időpont a termék Fogyasztó (vagy meghatalmazottja) részére való szállításáig, illetve az ellenérték megfizetéséig tart.

A Felek között a szerződés megszűnhet közös megegyezéssel és elállással. A Fogyasztó elállási jogával kapcsolatos tájékoztató és nyilatkozatminta az ÁSZF 1. és 2. számú mellékletét képezi.

A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a másik Fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit súlyosan megszegi (például a vállalt kötelezettségeit nem teljesíti, vagy minden további együttműködéstől elzárkózik), úgy elállásnak van helye.

A szerződés megszűnése, megszüntetése esetén a Felek kötelesek elszámolni egymással és kötelesek a megszűnésig vagy megszüntetésig fennálló kötelezettségeiket teljesíteni.

Elháríthatatlan esemény, kényszerítő körülmény

Egyik Fél sem felel a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért, ha olyan elháríthatatlan esemény merül fel, amely a Felek érdekkörén kívül esik. Ilyennek tekinthető bármely természeti katasztrófa, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk, tüntetés vagy hasonló munkabeszüntetés, közlekedési, illetve egyéb üzemzavarok, nyersanyaghiány.

Ha bármely vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve a szerződéstől elállni.

Amennyiben vis maior esemény következne be, az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni, de a kézhez vett termék tekintetében a Fogyasztó köteles fizetési kötelezettségének lehetőség szerint eleget tenni.

Panaszkezelés

A Vállalkozás tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

A Fogyasztó panaszát megküldheti a Vállalkozás részére postai levélben vagy e-mailben, amelyre a Vállalkozás 8 napon belül írásban, a Fogyasztó által választott módnak megfelelően válaszol. Amennyiben a Fogyasztó a Vállalkozás válaszát nem fogadja el, lehetősége van a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez fordulni, amelynek székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Adatkezelés

A Fogyasztó az ajánlat elfogadásával a részére adott megfelelő tájékoztatás alapján kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, illetve a megrendelés teljesítése során birtokába jutott adatokat a Vállalkozása vonatkozó jogszabályok keretein belül saját nyilvántartásaiban, kimutatásaiban felhasználja; továbbá az ÁSZF teljesítése érdekében, illetve a Fogyasztó és/vagy Vállalkozás jogainak érvényesítése, illetve kötelezettségeinek teljesítése érdekében megismerje, másolja és kezelje, illetve Vállalkozás az őt megillető követelések érvényesítése érdekében harmadik személynek átadja.

Irányadó jog, jogkikötés

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a szerződés részét képező ajánlat, a Fogyasztórendelkezései, illetve a mindenkor hatályos jogszabályok – így különösen a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadók.

Szerződésből eredő bármely vita esetére kötelezik magukat, hogy vitájukat békés úton törekednek rendezni. A Felek kölcsönösen alávetik magukat pertárgy értéktől és hatáskörtől függően a Vállalkozás mindenkori székhelye szerint hatáskörrel rendelkező járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének.

Záró rendelkezések

Az ÁSZF mindenkor a Vállalkozás és a Fogyasztó között létrejött és visszaigazolt elektronikus szerződéssel (megrendelés leadása és annak visszaigazolása), vagy egyedi szerződés esetében az egyedi ajánlattal és annak írásbeli visszaigazolásával (email, levél) együtt érvényes.

Dátum: Budapest, 2016.11.15.

le’Gent Cosmetics forgalmazója, HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság


 

1.      számú melléklet

Elállási/Felmondási tájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a

  1. a)termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
  2. b)több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató korlátolt Felelősségű Társaság, 1155 Budapest, Mézeskalács tér 12. 2. em. 1., telefon: +36 30 293 53 26, email: info@legentcosmetics.com. Ebből a célból felhasználhatja a 2. számú mellékletben található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ön nem gyakorolhatja elállási jogát olya zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

2.    számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

……………………………………………………………………………………………………………

Kelt:


 

3.    számú melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról szóló mintatájékoztató

  1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a HAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást aHAUDA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

  1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.